Ogólne Warunki Współpracy

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy (dalej jako: OWW) określają zasady panujące w stosunkach handlowych, powstałych pomiędzy ECHO Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul. Dąbrowskiego 42/7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0001013895, NIP 7861729048 (określaną dalej jako ECHO Media) a podmiotami trzecimi prowadzącymi działalność gospodarczą.
 2. Użyte w OWW określenia oznaczają:
  1. ECHO Media – ECHO Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  2. Klient – przedsiębiorca będący kontrahentem ECHO Media Sp. z o. o., nabywający towar lub usługi będące w ofercie ECHO Media Sp. z o. o. w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej
   Strony – ECHO Media Sp. z o. o. i Klient
  3. OWW – Ogólne Warunki Współpracy
  4. Towar – wyroby sprzedawane przez ECHO Media Sp. z o. o.
  5. Usługa – usługi świadczone przez ECHO Media Sp. z o. o.
  6. Projekt – projekt graficzny, film, zdjęcia i tym podobne powstałe jako przedmiot usługi w ramach jej realizacji
  7. Producent – producent towaru oferowanego przez ECHO Media Sp. z o. o.
  8. „Oferta” – złożone w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczenie ECHO Media, zawierające informacje o oferowanym towarze i usługach oraz ich cenie i warunkach realizacji stanowiące oświadczenie woli zawarcia umowy przez ECHO Media
  9. „Zamówienie” – złożone w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczenie woli Klienta wyrażające chęć zakupu towaru lub usług od ECHO Media
  10. „Potwierdzenie zamówienia” – złożone w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczenie woli ECHO Media wyrażające chęć zawarcia umowy z Klientem i określające jej warunki oraz skutkujące zawarciem umowy pod warunkiem braku zastrzeżeń co do warunków umowy ze strony Klienta.
 3. Zlecenia, których wartość netto przekracza 1000 PLN wymagają zawarcia dodatkowej umowy, określającej dokładny sposób realizacji zlecenia. OWW są integralną częścią takiej umowy. ECHO Media zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji niniejszego punktu.
 4. Klient przed dokonaniem pierwszego zamówienia zobowiązany jest do przesłania do ECHO Media wypełnionego „Formularza informacji o Kliencie”.
 5. Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. Każde złożone zamówienie powinno zawierać numer oferty ECHO Media, adres e-mail do kontaktu z Klientem oraz elektronicznego przesyłania faktur, a także wszystkie pozostałe niezbędne informacje umożliwiające realizację zamówienia.
 6. Każde Zamówienie zawiera m in. specyfikację zamawianego towaru lub usługi, wskazanie ilości, ceny, wysokości praz terminu płatności zadatku, terminu płatności całej należności, miejsca i terminu realizacji usługi lub dostawy (odbioru) produktów. Informacje dotyczące miejsca i terminu realizacji usługi lub dostawy produktów nie są niezbędne do zawarcia umowy i mogą być ustalone później z zachowaniem form pisemnej lub elektronicznie.
 7. Termin ważności Oferty wynosi 7 dni, chyba, że w Ofercie zaznaczono inaczej. Po upływie tego czasu warunki realizacji określone w Ofercie mogą ulec zmianie.
 8. ECHO Media zastrzega sobie prawo do zmiany treści oferty przez upływem terminu jej ważności w szczególnych przypadkach.
 9. Na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia ECHO Media generuje dokument „Zamówienie” i przesyła go do akceptacji Klientowi. W przypadku jakichkolwiek zmian w zamówieniu ECHO Media generuje nowy dokument „Zamówienie” i przesyła do ponownej akceptacji Klienta.
 10. Po akceptacji przez Klienta ostatniego dokumentu Zamówienie ECHO Media generuje na jego podstawie dokument „Potwierdzenie zamówienia”. Przesłanie niniejszego dokumentu do Klienta stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.
 11. Od momentu przesłania dokumentu „Potwierdzenie zamówienia” zmiana zakresu zamówienia możliwa jest jedynie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. ECHO Media zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany treści zamówienia bez podania przyczyny.
 12. Klient zobowiązany jest do akceptacji projektu lub zgłoszenia poprawek w terminie 5 dni od otrzymania projektu. W przypadku braku odpowiedzi Klienta we wskazanym terminie projekt uznaje się za zaakceptowany bez zastrzeżeń.
 13. Cena projektów zawiera 3 pakiety poprawek. W przypadku większej ilości zmian Klient zobowiązany jest do dopłaty. Wysokość dopłaty określana jest na podstawie czasu koniecznego na wprowadzenie poprawek, zgodnie ze stawką godzinową wynoszącą 80 zł netto/godzina.
 14. Ceny jednostkowe produktów i usług zawarte w dokumencie „Oferta” nie obejmują podatku VAT.
 15. Wartość końcowa zamówienia zawarta jest w dokumencie „Potwierdzenie zamówienia” i obejmuje ceny jednostkowe produktów i usług, koszty dostawy w ustalone miejsce oraz ewentualne opłaty dodatkowe.
 16. Od dnia zawarcia umowy pomiędzy Stronami, ECHO Media ma prawo żądać uiszczenia przez Kontrahenta zadatku na poczet złożonego zamówienia. Wysokość oraz termin uiszczenia zadatku są każdorazowo ustalane przez ECHO Media i zawarte w dokumentach „Zamówienie” oraz „Potwierdzenie Zamówienia”. Realizacja zamówienia rozpoczyna się dopiero po zaksięgowaniu wpływu całości zadatku.
 17. W przypadku rezygnacji Klienta z realizacji zamówienia zadatek nie podlega zwrotowi.
 18. W przypadku braku możliwości wywiązania się z umowy z winy leżącej po stronie ECHO Media, zadatek zwracany jest Klientowi w podwójnej wysokości.
 19. Płatności realizowane są w sposób określony każdorazowo w „Potwierdzeniu zamówienia”.
 20. W przypadku niedotrzymania terminu płatności ECHO Media zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek maksymalnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 21. Klient staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za zamówiony towar (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej).
 22. Ze względów technologicznych ECHO Media zastrzega sobie prawo do dostarczenia różnic w stosunku do zamówionej ilości towaru. Wysokość różnic dla poszczególnych produktów jest każdorazowo ujęta w „Zamówieniu” i „Potwierdzeniu zamówienia”.
 23. Klient zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
  1. rezygnacji, zmiany lub cofnięcia złożonego zamówienia w całości bądź części w wysokości poniesionych przez ECHO Media kosztów, związanych z realizacją zamówienia powiększonych o 50%
  2. odstąpienia przez ECHO Media od umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta w wysokości stanowiącej równowartość wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy, a przysługującego ECHO Media
  3. W szczególnych przypadkach ECHO Media może odstąpić od zastosowania kary umownej na wniosek Klienta.
 24. Klient nie staje się właścicielem praw majątkowych do przedmiotów zamówienia, chyba, że zawarto w tym zakresie stosowna umowę
 25. Produkty elektroniczne przekazywane są Klientowi w formacie, ilości i w sposób określonym w „Potwierdzeniu zamówienia”. Klient nie otrzymuje całości materiału zebranego podczas realizacji zlecenia.
 26. Klient nie otrzymuje plików otwartych, umożliwiających edycję, tj. plików .indd, .il, .psd, plików RAW i innych podobnych. O chęci otrzymania takich plików Klient informuje przed otrzymaniem „Potwierdzenia zamówienia”, w którym zawarta zostanie dodatkowa opłata związana ich przekazaniem. Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie. ECHO Media zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania plików otwartych.
 27. Wszelkie oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach i usługach oferowanych przez ECHO Media mają charakter informacyjny. Wzory i próbki prezentowane przez ECHO Media mają wyłącznie charakter poglądowy i wystawowy.
 28. Kolory przedstawione na wizualizacjach są jedynie kolorami poglądowymi, kolory na końcowych produktach mogą się nieznacznie różnić.
 29. W przypadku wykonywania projektów zawierających logo Klienta lub oparte na jego identyfikacji wizualnej, Klient zobowiązany jest udzielić ECHO Media informacji na temat kolorów logo w przedtrzeniach barwnych CMYK, RGB i HEX. W przypadku braku takiej informacji kolory mogą odbiegać od założonych, co nie stanowi podstaw do reklamacji.
 30. W przypadku realizacji usług cyklicznych lub o charakterze ciągłym, Klient zobowiązany jest do zawarcia z ECHO Media Umowy ramowej o współpracy, na której podstawie wystawiane są faktury za usługi.
 31. Klient akceptując projekt ma obowiązek sprawdzić go pod względem merytorycznym (treść, literówki, kolory, rozmiar, czytelność). Po akceptacji Klienta i przekazaniu projektu do realizacji reklamacje dotyczące błędów i pominięć, które można było skorygować na etapie akceptacji nie będą uwzględniane.
 32. ECHO Media nie ponosi odpowiedzialności za materiały dostarczone przez Klienta (w tym grafiki, zdjęcia, filmy, muzykę, teksty i inne) oraz błędy powstałe w wyniku ich użycia. Błędy te nie stanowią podstawy do reklamacji.
 33. ECHO Media nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich wynikłych z użycia w projekcie materiałów dostarczonych przez Klienta. Klient dostarczając materiały oświadcza, że są one wolne od wad prawnych i zobowiązauje się przejąć ewentualne roszczenia wynikające z zastosowania tych materiałów.

Realizacje

Spójrz na to, co już stworzyliśmy!

Realizacje

Spójrz na to, co już stworzyliśmy!

O nas

Zobacz skąd się wzięliśmy, bo to bardzo ciekawa sprawa

O nas

Zobacz skąd się wzięliśmy, bo to bardzo ciekawa sprawa

Wpadnij z wizytą

Oferta

Co możemy razem zrobić?

Oferta

Co możemy razem zrobić?

Kontakt

Napisz do nas! Albo zadzwoń! Czekamy!

Kontakt

Napisz do nas! Albo zadzwoń! Czekamy!

Hej! Czego Ci potrzeba?